Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
Thơ Thy Lệ Trang nhạc Bằng Giang- hòa âm Cao Ngọc Dung- Thùy an trình bày