Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
Buổi phỏng vấn được thực hiện vào ngày 16/06/1990 tại Orange County, California