Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
NHẠC PHẠM CHINH ĐÔNG - HÒA ÂM ĐỖ HẢI